Unnamed [Vlasi ?] 1230-


Rođenje: Oko 1230
Deca:Trošan

Napomene i beleške

Preci Kapora su po predanju došli iz Makedonije. Po nekima iz okolin e Štipa dok ih drugi vezuju za skopsku Crnu goru. Moguće je da su se t u naselili iz Tesalije i Epira kao vlasi. Na osnovu njihovih ličnih im ena izgleda da su bili Vlasi Aromuni koji su u IX i X veku iz severnij ih područja migrirali na prostore Makedonije, Tesalije i Epira. Geneti ka Kapora pokazuje da su neki još stariji preci ovih Vlaha stigli sa m igracijama prvih Slovena na istočni Balkan, verovatno već u V veku, gd e su učestvovali u etnogenezi Rumuna, Vlaha, Bugara, pa i Grka. Na jug u Balkanskog poluostrva doprli su Sloveni sa svojim većim naseljima ča k do Peloponeza. Porfirogenit u svom delu "O upravljanju carstvom" (D e administrando imperio) s uzdahom beleži da je sva zemlja izgubila gr čki karakter i postala varvarska. U IX veku Sloveni su tu čak osnoval i svoju slobodnu oblast. Od tih slovenskih plemena izrično se pominj u na jugu, u Lakademoniji i na Helosu, Milinci i Jezerci. U oblasti Ca kona slovenski je elemenat bio toliko jak, da se u jednom spomeniku i z 1485. govori o "krajevima Cakonije ili Slavonije". U tim slovenski m grupama, koje su silazile tako daleko na jug, bilo je mnogo Srba i H rvata i u toponomastici cele Grčke očuvano je dosta tragova njihovih s ve do danas. Na Balkanu se nalazi i nešto tragova velikog plemena Dulj eba, koje je imalo svojih saplemenika oko reke Buga. Njih su Huni i Av ari razvejali na više strana, a velik deo njihov doveli su kao roblj e u Panoniju, gde su ih strašno mučili. Na Balkanu, u Epiru, postojal a je Justinijanova tvrđava Dolebin. Ime Duljebi srećemo u Sopoćansko m Pomeniku, Dulibi u Bosni, a Dulibiće u Dalmaciji. Na istočnom Balkanu u to vreme se još pominju i druga slovenska plemen a koja su kasnije asimilovana od strane drugih ili novonastalih naroda : Velegeziti, Sagudati, Dragovići, Smoljani, Strumljani, Vajoniti, Ver ziti, Rinhini, Severci i Sedam plemena.

ID: 833   Generated by GedTree on 14 Nov 2020


Imena Prezimena Kontakt Početak