Unnamed [Vlasi ?] 1230-


Rođenje: Oko 1230
Smrt: Datum nepoznat
Deca:Trošan

Napomene i beleške

Preci Kapora su po predanju došli iz Makedonije. Po nekima iz okolin e Štipa dok ih drugi vezuju za skopsku Crnu goru. Moguće je da su se t u naselili iz Tesalije i Epira kao vlasi. Na osnovu njihovih ličnih im ena izgleda da su bili Vlasi Aromuni koji su u IX i X veku iz severnij ih područja migrirali na prostore Makedonije, Tesalije i Epira. Geneti ka Kapora pokazuje da su neki još stariji preci ovih Vlaha stigli sa m igracijama prvih Slovena na istočni Balkan, verovatno već u V veku, gd e su učestvovali u etnogenezi Rumuna, Vlaha, Bugara, pa i Grka. Na jug u Balkanskog poluostrva doprli su Sloveni sa svojim većim naseljima ča k do Peloponeza. Porfirogenit u svom delu "O upravljanju carstvom" (D e administrando imperio) s uzdahom beleži da je sva zemlja izgubila gr čki karakter i postala varvarska. U IX veku Sloveni su tu čak osnoval i svoju slobodnu oblast. Od tih slovenskih plemena izrično se pominj u na jugu, u Lakademoniji i na Helosu, Milinci i Jezerci. U oblasti Ca kona slovenski je elemenat bio toliko jak, da se u jednom spomeniku i z 1485. govori o "krajevima Cakonije ili Slavonije". U tim slovenski m grupama, koje su silazile tako daleko na jug, bilo je mnogo Srba i H rvata i u toponomastici cele Grčke očuvano je dosta tragova njihovih s ve do danas. Na Balkanu se nalazi i nešto tragova velikog plemena Dulj eba, koje je imalo svojih saplemenika oko reke Buga. Njih su Huni i Av ari razvejali na više strana, a velik deo njihov doveli su kao roblj e u Panoniju, gde su ih strašno mučili. Na Balkanu, u Epiru, postojal a je Justinijanova tvrđava Dolebin. Ime Duljebi srećemo u Sopoćansko m Pomeniku, Dulibi u Bosni, a Dulibiće u Dalmaciji. Na istočnom Balkanu u to vreme se još pominju i druga slovenska plemen a koja su kasnije asimilovana od strane drugih ili novonastalih naroda : Velegeziti, Sagudati, Dragovići, Smoljani, Strumljani, Vajoniti, Ver ziti, Rinhini, Severci i Sedam plemena.

ID: 833   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak