Unnamed [Vlasi ?] 1230-


Rođenje: Oko 1230
Deca:Trošan

Napomene i beleške

Preci Kapora su po predanju došli iz Makedonije. Po nekima iz okoline Štipa dok ih drugi vezuju za skopsku Crnu goru. Moguće je da su se tu naselili iz Tesalije i Epira kao vlasi. Na osnovu njihovih ličnih imena izgleda da su bili Vlasi Aromuni koji su u IX i X veku iz severnijih područja migrirali na prostore Makedonije, Tesalije i Epira. Genetika Kapora pokazuje da su neki još stariji preci ovih Vlaha stigli sa migracijama prvih Slovena na istočni Balkan, verovatno već u V veku, gde su učestvovali u etnogenezi Rumuna, Vlaha, Bugara, pa i Grka. Na jugu Balkanskog poluostrva doprli su Sloveni sa svojim većim naseljima čak do Peloponeza. Porfirogenit u svom delu "O upravljanju carstvom" (De administrando imperio) s uzdahom beleži da je sva zemlja izgubila grčki karakter i postala varvarska. U IX veku Sloveni su tu čak osnovali svoju slobodnu oblast. Od tih slovenskih plemena izrično se pominju na jugu, u Lakademoniji i na Helosu, Milinci i Jezerci. U oblasti Cakona slovenski je elemenat bio toliko jak, da se u jednom spomeniku iz 1485. govori o "krajevima Cakonije ili Slavonije". U tim slovenskim grupama, koje su silazile tako daleko na jug, bilo je mnogo Srba i Hrvata i u toponomastici cele Grčke očuvano je dosta tragova njihovih sve do danas. Na Balkanu se nalazi i nešto tragova velikog plemena Duljeba, koje je imalo svojih saplemenika oko reke Buga. Njih su Huni i Avari razvejali na više strana, a velik deo njihov doveli su kao roblje u Panoniju, gde su ih strašno mučili. Na Balkanu, u Epiru, postojala je Justinijanova tvrđava Dolebin. Ime Duljebi srećemo u Sopoćanskom Pomeniku, Dulibi u Bosni, a Dulibiće u Dalmaciji. Na istočnom Balkanu u to vreme se još pominju i druga slovenska plemena koja su kasnije asimilovana od strane drugih ili novonastalih naroda: Velegeziti, Sagudati, Dragovići, Smoljani, Strumljani, Vajoniti, Verziti, Rinhini, Severci i Sedam plemena.

ID: 833   Generated by GedTree on 18 Nov 2018


Imena Prezimena Kontakt Početak