Ljubo Mihić

Ljubo Mihić 1929-1988


Rođenje: 14 Feb 1929 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Smrt: 1988 Bančići, Ljubinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Otac:Jovan Mihić
Majka:Darinka Janjić
Supružnik:Dušanka ?
Deca:Milenko Mihić, Cmilja Mihić, Milka Mihić

Napomene i beleške

Autor knjige "Ljubinje sa okolinom" koja je glavni izvor podataka za g enealogiju Mihića. Biblioteka u Trebinju danas nosi njegovo ime.

Beleška o autoru iz knjige "Ljubinje sa okolinom":

LjUBO MIHIĆ, rođen je 14. februara 1929. godine, kod oca Jovana i majk e Darinke, rođene Janjić, u selu Bančićima, nod Ljubinja, Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Bančićima, dva razreda Građanske u Ljubinju , Gimnaziju u Sarajevu. Studirao je geografiju, biologiju, istorij u i ekonomiju na Filozofskom, Prirodno-matematičkom i Ekonomskom fakul tetu u Sarajevu i Beogradu. Položio je stručni profesorski ispit u Sar ajevu. Završio je postdiplomske studije turizma na Prirodno-matematičk om fakultetu u Beogradu i 12. VI 1965. godine odbranio magistarski rad : Turistički motivi i objekti u Hercegovini. Na Prirodno-matematičko m fakultetu u Beogradu 23. II 1971. godine odbranio je prvu doktorsk u disertaciju: Dubrovačko primorje, uslovi i razvoj turizma. Na Ekonom skom fakultetu u Beogradu radi drugu doktorsku disertaciju: Primorsk i i planinski turizam, uslovi i rentabilnost. Dosad je objavio preko 50 naučno-stručnih radova iz oblasti turizm a i geografije.Od toga broja su zapaženije knjige: Turistički motiv i i objekti u Hercegovini, knjiga od 185 stranica; Neum, more, klim a i vegetacija, knjiga od 190 stranica, Turistički motivi i objekti St oca i okoline, knjiga od 275 stranica; Kupari kod Dubrovnika, more, kl ima, vegetacija i njihov uticaj na ljudski organizam, knjiga od 180 st ranica; Planine Prenj i Čvrsnica sa Boračkim jezerom - centri za rekre aciju, knjiga od 448 stranica; Kamen na kamenu u koloni kamenoj, ilust rovana zbirka pjesama od 160 stranica; Čapljina - centri za rekreacij u i kulturnoistorijski spomenici, knjiga od 450 stranica; Hercegovina , knjiga od 1000 stranica; Dubrovačko primorje, uslovi i razvoj turizm a, knjiga od 367 stranica; U štampi je More, klima i vegetacija Jadran skog primorja, knjiga od 150 stranica; Bančićka površ, knjiga od 150 s tranica; Ljubinjsko polje, knjiga od 130 stranica; Hronika sela Bančić a od 1941-1945. godine itd. Za sve objavljene knjige odrekao se honorara u korist naroda Jugoslavi je. Kao profesor službovao je u nekoliko mjesta u našoj zemlji. Predav ao je u Osnovnoj školi u Ljubinju, Gimnaziji u Duvnu, Gimnaziji u Babu šnici kod Pirota, Vazduhoplovnoj gimnaziji „Maršal Tito" u Mostaru itd . Učesnik je NOR od oktobra 1941. do juna 1942. i od 26. avgusta 1943. d o 15. maja 1945. godine. Primljen je u SKOJ 26. avgusta 1943., a u KPJ 20. decembra 1945. godin e.

ID: 148   Generated by GedTree on 18 Jul 2022

Ukoliko se na ovoj stranici nalaze Vaši lični podaci za koje želite da budu uklonjeni, molimo Vas da nas kontaktirate!


Imena Prezimena Kontakt Početak