Bratstvo [Bukvići]

Bratstvo [Bukvići]


Otac:[3. Sin] Mirilović

Napomene i beleške

Predanje Bukvića u Pobrđu tvrdi da su jedan rod sa Đogama, Medanima Ću kovima, Žarkovićima, Komadima, Knežićima, Pašićima i Elezovićima. Obren Đurić-Kozić zabeležio je, a Jefto Dedijer objavio 1909. godine s ledeće: "Pobrđe su zasnovali na mjestu starijeg naselja današnji Bukvi ći prije 300, ako ne i više godina (oko 1600). I Bukvići su potomci kn eza Mirila iz Mirilovića". Slave Jovanjdan.

Bukvići iz Pobrđa kao matice, odselili su u Goru, Elezoviće, Ubosko, O pličiće, Trusinu, Stolac, Mostar, Sarajevo, Metohiju, Srem. Banat, Beo grad itd. Prema predanju jedan potomak kneza Mirila bio je tvrdoglav i nedokaza n i nazvaše ga "bukovom glavom" po čemu i dobi prezime.

Milenko Filipović u knjizi "Popovo u Hercegovini" beleži sledeće preda nje o Bukvićima u Čavšu: "Bukvići su otišli na Pobrđe. Priča se da i h je bilo pet brata. Jedan otišao u kiridžiluk. Kako kod kuće nije bil o ni jednog muškarca nego samo stara majka, dođe jedan haračlija i poč e da pleni i odabira bolje bravče. Prvo je prihvatio za ovna zvonara , a majka ne da. On potegne za ovna, a ona za zvono i tako nekoliko pu ta dok ne dođe jedan sin. Čim je on to video, nasrno na haračliju i za kolje ga. Kao krvninu oni plate 90 rala zemlje. I sada se zna za gro b toga haračlije, koji se zove Mustafin grob."

Božidar Kljajević u knjizi "Veliki srpski rodovi u Hercegovini" navod i da ovom bratstvu pripadaju Bukvići i Bukve, muslimani i pravoslavni , u hercegovačkim selima Vlahovićima, Elezovićima, Uboskom, Ravnom, Ko tezima, Hrasnu, Opličićima, Stocu, Mostaru, Domanovićima, Metohiji, Po brđu i Sopilju, i smatra ih potomcima trećeg sina kneza Mirila.

ID: 57   Generated by GedTree on 14 Nov 2020


Imena Prezimena Kontakt Početak