Literatura


 

 

Knjige i štampana izdanja:

 

1.      Ahmed S. Aličić: „Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina“, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 1985.

2.      Aleksa Ivić: „Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16., 17. i 18. stoleća“, Srpska kraljevska akademija, Subotica 1923.

3.      Alija Pirić: „Dubravski leksikon“, Udruženje "Bregava", Stolac 2013.

4.      Ancestry.com: “The Mihic Name in History”, The Generations Network Inc., Provo, Utah, USA 2007.

5.      Atanasije Urošević: „Kosovo”, Naučno delo, Beograd 1965.

6.      Blagoje i Ljiljana Tunguz: “Uloški Borač”, Zavod za udžbenike I nastavna sredstva, Istočno Sarajevo 2007.

7.      Bogumil Hrabak: „Naseljavanje hercegovačkih i bosanskih Vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV, XV i XVI veku“, Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji, Muzej hrvatskih arheoloških spomenka, p. 197-213, Split 2010.

8.      Boriša Radovanović: „Ravni Topolovac“, SANU Odbor za proučavanje sela, Beograd 1991.

9.      Božidar Kljajević: „Veliki srpski rodovi u Hercegovini“, Goragraf, Beograd 2013.

10.  Branko Latas, Milovan Dželebdžić: „Četnički pokret Draže Mihailovića 1941 – 1945“, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1979.

11.  Branko Latas: „Saradnja četnika Draže Mihailovića sa okupatorima i ustašama : 1941-1945 : dokumenti“,  Beograd : Društvo za istinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945., Beograd 1999.

12.  Danilo Kapor: „Hronika jedne porodice iz Vukodola“, Svet knjige, Beograd 2011.

13.  Danilo Kapor: „Istorija o Kaporu“, članak, 2015.

14.  Desanka Kovačević: „Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni“, Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, Djela knjiga XVIII, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, Knjiga 13, Sarajevo 1961.

15.  Desanka Kovačević-Kojić: „Privredni razvoj srednjovjekovne Bosanske države“, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine - Društvo i privreda srednjovjekovne Bosanske države, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja knjiga LXXIX, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga 17, Sarajevo 1987.

16.  Domagoj Vidović: „Toponimija sela Dubljani u Popovu“, Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, 2008.

17.  Dragana Amedoski: „Dva popisa Zemunske nahije iz 1578/9. i 1888-1596. godine“, Mešovita građa XXVII, str. 187-234, Istorijski institut, Beograd 2006.

18.  Đuro Kriste: „Žuba Trebinja (Trebimlja)“, Župa Sv. Petra, Dubrovnik 1999.

19.  Esad Kurtović: „Radosalići – primjer "jednokratnih prezimena" srednjega vijeka, Istorijski institut, Beograd 2009.

20.  Esad Kurtović: „Seniori hercegovačkih Vlaha“, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa ‘Hum i Hercegovina kroz povijest’, Mostar 2009.

21.  Fazileta Hafizović: „Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine“, SKD Prosvjeta, Zagreb-Sarajevo 2016.

22.  Gedeon Josif Jurišić: „Dečanski prvenac“, Narodna štamparija Danila Medakovića, Novi Sad 1852.

23.  Gojko Jakovov Kapor: „Rodoslov Kapora“, Zograf, Niš 2003.

24.  Grupa autora: „Četrnaesta hercegovačka omladinska NOU brigada“, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1988.

25.  Grupa autora: „Hercegovina u NOB – 2 deo“, Vojnoizdavački i novinski centar – Beograd, Istorijski arhiv Hercegovine – Mostar, Beograd 1986.

26.  Grupa autora: „Hercegovina u NOB“, Vojnoizdavački zavod jna »Vojno delo«, Beograd 1961.

27.  Grupa autora: „Onomatološki prilozi XIII“, SANU, Beograd 1997.

28.  Grupa autora: „Popis žrtava rata 1941-1945“, Muzej žrtava genocida, Beograd 2008.

29.  Grupa autora: „Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, Zbornik dokumenata – Tom I: Zločini nezavisne države Hrvatske 1941.-1945.“ , Vojnoistorijski institut, Beograd 1993.

30.  Grupa autora: „Žrtve lagera Niš (1941.-1944.)“, Niški kulturni centar, Niš 2014.

31.  Ivan Mužić: „Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji“ , Muzej hrvatskih arheoloških spomenka, Split 2010.

32.  Ivan von Bojničić: „Der Adel von Kroatien und Slavonien“, Bauer and Raspe, Nurnberg 1899.

33.  Ivica Puljić: „Popisi izbjeglica iz donje Hercegovine u Dubrovačko Primorje 1875.-1878.“, Humski zbornik XI, Neum 2008.

34.  Ivica Todorović: „Nove mogućnosti etnogenetskih proučavanja stanovništva Srbije“, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI, Beograd 2013.

35.  Ivo Rubić: „Podrijetlo stanovništva otoka Šolte“, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 36), Beograd 1960.

36.  Jevto Dedijer, "Hercegovina i Hercegovci", Letopis Matice srpske, knj. 289, Novi Sad 1912.

37.  Jevto Dedijer: „Bilećke Rudine“, , SEZ V, Naselja srpskih zemalja, knj. II sa atlasom, Beograd 1903.

38.  Jevto Dedijer: „Hercegovina“, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1909.

39.  Jovo N. Milošević: „Čavaš selo u Popovu polju“, SPKD „ProsvjetaBileća, Trebinje 2004.

40.  Konstantin Jiriček: „Istorija Srba“, 1911.

41.  Konstantin Porfirogenet: „O upravljanju carstvom“, Dom i svijetlost, Zagreb, 2003.

42.  Kozić M. Zoran: „Ljubinje pod Austrougarskom 1878-1918“, Čigoja štampa, Ljubinje 2014.

43.  Krešimir Kužić: „Povijest Dalmatinske zagore“, Književni krug, Split 1997.

44.  Kristijan Juran: „Doseljavanje Morlaka u opustjela sela šibenske Zagore u 16. stoljeću“, Izvorni znanstveni rad, Šibenik 2014.

45.  Ljubo J. Mihić, Dr Dželaludin Kantardžić: „Bančići, selo stogodišnjaka – vazdušna banja“, MZ Bančići, Bančići 1980.

46.  Ljubo J. Mihić: „Ljubinje sa okolinom“, GIP Dragan Srnić, Šabac, Ljubinje 1975.

47.  Maja Šunjić: „Stanovništvo parohije Neretva prema anagrafu iz 1811. godine“, Srbsko-Dalmatinski magazin za godinu 2012, svezak VII, SKD „Prosvjeta“ Zagreb, Split 2012.

48.  Marinko Marić: „Župa Stjepan Krst (1974.-2014.)“, Humski zbornik XV, Muzej i galerija Neum, Stolac-Neum-Dubrovnik 2014.

49.  Marko Atlagić: „Grbovi plemstva u Slavoniji 1700-1918“, Zrinski, Čakovec 1982.

50.  Matea Brstilo Rešetar: „Heraldičko nazivlje na temu ratovanja s Osmanlijama“, Izvorni znanstveni rad, Zagreb 2010.

51.  Milan J. Putica: „Zločini ustaša u selima Popovog polja 1941. godine“

52.  Milan Karanović: „Sanička Župa u Bosanskoj Krajini“, Srpski etnografski zbornik, knj. 46, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 26, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1930.

53.  Milenko S. Filipović, Ljubo Mićević: „Popovo u Hercegovini – antropogeografski prikaz“, Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1959.

54.  Milica Grković: „Imena u Dečanskim hrisovuljama“, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za južnoslovenske jezike, Novi Sad 1983.

55.  Milica Grković: „Prva hrisovulja manastira Dečani“, Beograd 2004.

56.  Milovan Bošković, Mitar Šutić: „Dva zavičaja: dokument o jednoj seobi 1945-2005 – povodom šezdesete godišnjice naseljavanja Gajdobre“, Ogranak Vukove zadužbine Gajdobra, Čelarevo 2005.

57.  Miloš Luković: „Zakon Vlahom (Ius Valachicum) in the charters issued to Serbian medieval monasteries and kanuns regarding Vlachs in the early Ottoman tax registers (defters)“, Balcanica posnaniensia XXII/1, Ius Valachicum I, PoznańBucharest 2015

58.  Miloš Milojević: „Dečanske hrisovulje“, Glasnik srpskog učenog društva, Beograd 1880.

59.  Miodrag Al. Purković: „Popis sela u srednjevekovnoj Srbiji“, Godišnjak skopskog filozofskog fakulteta, Skoplje 1940.

60.  Miroslav Niškanović: „Srpska prezimena: značenje - rasprostranjenost - poreklo porodica“, Srpski genealoški centar, Beograd 2004.

61.  Mitar Pešikan: „Zetsko-humsko-raška imena na početku turskog doba“, SANU , Onomatološki prilozi III, Beograd 1982.

62.  Mitropolit Serafim Perović: „Srpska pravoslavna Hercegovačko-zahumska mitropolija pri kraju 1900. godine“, Izdavačka knjižarnica i štamparsko-umjetnički zavod Pahera i Kisića, Mostar 1901.

63.  Momčilo Mićović: „Banjani“, Beograd 2014.

64.  Nepoznati autor: „Fojnički grbovnik“, Franjevački samostan Fojnica, Fojnica 2012.

65.  Novak Mandić Studo: „Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save“, Gacko 2000.

66.  Novak Mandić Studo: „Zemlja zvana Gacko“, SPKD Prosvjeta, Beograd 1995.

67.  Pavle Ilić, Milica Grković: „Dečanske Hrisovulje“, Novi Sad 1976.

68.  Petar Šobajić: „Dabarsko polje u Hercegovini“, Srpski etnografski zbornik, knjiga LXVII, Beograd 1954.

69.  Radmilo Pekić: „Ugovor o radu u Dubrovniku Radovana Đurđevića Mirilovića“, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Institut za istoriju, Građa o prošlosti Bosne, knj. 7, str. 27–34, 2014.

70.  Radomir Ivanović, “Dečanski katuni”, Istoriski časopis, Vol. III, Beograd 1952.

71.  Risto Milićević: „Hercegovačka prezimena“, Beograd 2005.

72.  Savo Skoko: „Pokolji hercegovačkih Srba '41.“, Stručna knjiga, Beograd 1991.

73.  Senadin Lavić: „Ime i biće - O bošnjačkim prezimenima“, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka.

74.  Simo Radić: „Ljubinje i Popovo polje 1941-1945“, Kultura, Ljubinje 1969.

75.  Siniša Mišić: „Humska zemlja u srednjem veku“, Beograd, 1994.

76.  Slavoljub Gacović: „Kud se dedoše Rumuni Tihomira Đorđevića“, Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine – Bor, Bor 2008.

77.  Srđan Rudić: „Vlastela Ilirskog grbovnika“, Istorijski institut, posebna izdanja, knjiga 52, Beograd 2006.

78.  Stojan Novaković: „Selo“, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1891.

79.  Tomislav Maretić: „Slaveni u davnini“, Naklada matice Hrvatske, Zagreb 1889.

80.  Trpimir Macan: „Iz povijesti donjeg Poneretavlja potkraj XVII i na početku XVIII stoljeća“, Historijski zbornik povijesnog društva hrvatske 1968-69, Zagreb 1971.

81.  Vladimir Ćorović: „Istorija srpskog naroda“, BIGZ Beograd 1989.

 

 

Internet izvori:

 

1.      Alo - Srpske heroje spasava od zaborava!: http://arhiva.alo.rs/vesti/reportaza-srbija/srpske-heroje-spasava-od-zaborava/65150

2.      Časopis Most – broj 196 - Esad Kurtović: Prilog historiji Vlaha Mirilovića: http://www.most.ba/107/077c.aspx

3.      Dr. Ćiro Truhelka: O podrjetlu žiteljstva grčkoiztočne vjere u BiH: http://www.cro-eu.com/forum/index.php?PHPSESSID=npelrqbm636gqt2dnto6evf1v4&topic=1869.msg4002#msg4002

4.      eTrebinje - Sjećanje na stradale porodice u selu Čavaš: http://www.etrebinje.com/vijesti-sve/arhiva-tekstova-po-kategorijama/trebinje/5367-sjecanje-na-nastradale-porodice-u-selu-cavas

5.      EupediaHaplogroup I2: http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

6.      Facebook stranica „Ustaše su najveća sramota Hrvata“, članak o zločinu u Čavašu: https://www.facebook.com/363155633818603/photos/a.378862735581226.1073741828.363155633818603/641564442644386/

7.      Family Tree DNA - How Many to Test? 12, 37, 67 Markers?: https://www.familytreedna.com/faq-markers.aspx

8.      FamilySearchCalifornia Death Index 1940-1997 – Bozidar S. Mihich: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VPH1-VRL

9.      FamilySearchCalifornia Death Index 1940-1997 – Dushan N. Mihich: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VPH1-VRL

10.  Forum Krstarica – Teritorijalne razlike među Srbima (Brdjanin2 o Kaporima): http://forum.krstarica.com/showthread.php/511204-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0/page8

11.  Forum PorekloMirilovići I2a Dinarik Sjever?: http://www.poreklo.rs/forum/index.php?topic=300.0

12.  Forum Poreklo – Y-DNK Haplogrupa I2: http://www.poreklo.rs/forum/index.php?topic=23.msg59#msg59

13.  Glas Trebinja - Priče iz Čavša, sela s monografijom i tri stanovnika: Gicko pod Sovicom: http://radiotrebinje.com/price-iz-cavsa-sela-s-monografijom-i-tri-stanovnika-gicko-pod-sovicom/

14.  Hercegbosna – Stara Hercegovina: http://hercegbosna.org/forum/topic8777.html

15.  Historija Bosne i Bošnjaka - ANU BH iz 1987.g.: Desanka Kovačević-Kojić o Vlasima: http://www.bosnaonline.org/forum.php/viewtopic.php?f=159&t=384&sid=f1e65606495c9a32a4f26aee3f670c59

16.  Hrvatski povijesni portal – Dinarsk četnička divizija: http://povijest.net/dinarska-cetnicka-divizija-4/

17.  Istorija Balkana – Prezimena: http://istorijabalkana.yuku.com/topic/511#.V8W1dih96Uk

18.  Istorijska biblioteka – Zakon vlahom: http://www.istorijskabiblioteka.com/art:zakon-vlahom

19.  Jadovno.com - Dr Nikola Žutić: Četnički liberalizam i antinacizam u Dalmaciji 1922-1945: http://jadovno.com/arhiva/intervjui-reportaze-2/articles/dr-niklola-zhuti-chetnichki-liberalizam-i-antinacizam-u-dalmacii-1922-1945.html

20.  Kartografija – Topografske karte: http://www.kartografija.ba/v3/php/menu/pocetna.php

21.  KrajinaforceVlasi ili mi Srbi iz Krajine: http://www.krajinaforce.com/forum/index.php?/topic/1122-vlasi-ili-mi-srbi-iz-krajine/#comment-15579

22.  Lička prezimena - Ličke plemićke obitelji – Rajković: http://www.cro-eu.com/forum/index.php?topic=813.0

23.  Lička prezimena – Rodoslovlje Rukavina – Rod Rukavina u Hrvatskoj: http://www.cro-eu.com/forum/index.php?topic=1777.msg3772#msg3772

24.  Lički forum ZK Stajnica – Rajković: http://www.stajnica.com/forum/index.php?PHPSESSID=80a5689cbfd1ce2cedfe8d8bd140fc9f&topic=117.msg180#msg180

25.  Muzej žrtava genocida – Popis žrtava rata 1941-1945: http://www.muzejgenocida.rs/85-novosti/257-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-1941-1945.html

26.  MyCity – Heraldika: http://www.mycity.rs/Istorija/Heraldika.html

27.  PanoraminoGalerija SND Prebilovci: http://www.panoramio.com/user/1974913?with_photo_id=113411753

28.  Panoramino – Ilija planina – mjesto srpskog zbjega 1941.: http://www.panoramio.com/photo/40932507

29.  Popis stanovnika Sombora iz 1746. godine, Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal, Arhiv republike Mađarske, HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 095: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc065_no095/?document=1&pg=3&bbox=-321%2C-1846%2C2547%2C-323

30.  Poreklo – Poreklo prezimena Kapor: http://www.poreklo.rs/2012/02/21/kapor/

31.  Poreklo – Poreklo prezimena, selo Mirilovića (Bileća): http://www.poreklo.rs/2013/04/30/poreklo-prezimena-selo-mirilovi%C4%87i-bile%C4%87a/

32.  Poreklo – U potrazi za starim Krasojevićima: http://www.poreklo.rs/2012/07/22/u-potrazi-za-starim-krasojevi%C4%87ima/?lang=cir

33.  Poreklo - Y-DNK haplogrupa I – najčešća kod Srba: http://www.poreklo.rs/2012/12/17/y-dnk-haplogrupa-i-naj%C4%8De%C5%A1%C4%87a-kod-srba/

34.  Poreklo Orlovića: http://porekloorlovica.blogspot.rs/

35.  Portal Montenegrina - Constantine VII Porphyrogenitus - De Administrando Imperio (odabrana poglavlja): http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/duklja/de_administrando_imperio.htm

36.  Projekat Rastko - Dr Petar Skok: Dolazak Slovena na Mediteran: http://www.rastko.rs/projekti/cm/1/pskok-mediteran_l.html

37.  Projekat Rastko - Gordana Tomović: Altin u XIV i XV veku: http://www.rastko.rs/rastko-al/zbornik1990/gtomovic-altin_l.php

38.  Projekat Rastko - Marica Malović-Đukić: Pilot u srednjem veku: http://www.rastko.rs/rastko-al/zbornik1990/mmarovic-pilot.php

39.  Projekat Rastko - Plemena Stare Crne Gore, Brda, Hercegovine i Primorja: http://www.rastko.rs/rastko-cg/povijest/plemena/plemena.html

40.  RTV – Pomen žrtvama ustaškog terora u Popovom polju: http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/pomen-zrtvama-ustaskog-terora-u-popovom-polju_75080.html

41.  Serbiancafe – Pouka o prezimenima: http://www.serbiancafe.com/lat/diskusije/mesg/139/13432296/poruka-o-prezimenima-nastavak.html

42.  Slovenska plemena i njihova kultura: https://sites.google.com/site/veselaskolica/istorija/istorija-srba/slovenska-plemena-i-njihova-kultura

43.  SPC Mitropolija dabrobosanskaDabrobosanski mitropoliti i episkopi: http://www.mitropolijadabrobosanska.org/mitropolitiistorija5.html

44.  Srna - Remembering fallen families of Čavaš village: http://www.srna.rs/novosti/129597/remembering-fallen-families-of-cavas-village-.htm#

45.  Srpski DNK projekat – Reyultati testiranja: http://dnk.poreklo.rs/naslovna/

46.  Vesti Online – U selima nema ni Srba ni Hrvat: http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/81772/U-selima-nema-ni-Srba-ni-Hrvata

47.  Vikipedija – Bitka kod Bileća: https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5

48.  Vikipedija – Dečanska hrisovulja: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%99%D0%B0

49.  VikipedijaFojnički grbovnik: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA

50.  Vikipedija – Kosače: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5

51.  Vikipedija – Medan (prezime): https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5)

52.  VikipedijaMirilovići: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8

53.  Vikipedija – Mitropolija dabrobosanska: https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0

54.  VikipedijaMorejski rat: https://sh.wikipedia.org/wiki/Morejski_rat

55.  Vikipedija – Pokolj u selu Čavaš 1941.: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%99_%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88_1941.

56.  Vikipedija – Popovo polje: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Popovo_polje

57.  VikipedijaSandalj Hranić Kosača: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%99_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B0

58.  VikipedijaVlasi u srednjovjekovnoj Bosni: https://bs.wikipedia.org/wiki/Vlasi_u_srednjovjekovnoj_Bosni

59.  Vikipedija – Vlasi: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8

60.  VikipedijaVlaški katun: https://bs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1ki_katun

61.  Vikipedija – Vojvodstvo Svetog Save: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5

62.  WikipediaAromanians: https://en.wikipedia.org/wiki/Aromanians

63.  WikipediaOrigin of the Romanians: https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_the_Romanians

64.  ySearch – Rezultati Y-DNA analize za Dejana Mihića (rod Mirilovića): http://www.ysearch.org/lastname_view.asp?uid=&letter=&lastname=Mihic&viewuid=EUZM7&p=0

65.  Znaci.net - Danilo Komnenović, Muharem Kreso: 29. Hercegovačka divizija: http://www.znaci.net/00001/39_3.htm

66.  Znaci.net - Obaveštenje komandanta ličke oblasti od 24. Februara 1943. Potčinjenim starešinama o njegovom povlačenju zbog loših odnosa među vojno-političkim rukovodiocima u Lici: http://www.znaci.net/00001/4_14_2_51.htm

 


Imena dotPrezimena dotKontakt dotPočetak